Hier finden Sie einen Überblick der Ausschüsse des Stadtrats Mendig.

Hauptausschuss des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel (SPD)

1. Beigeordneter

Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Joachim Plitzko (RM) / CDU Jennifer Hamann (RM) / CDU Alexander Müller (RM) / CDU
Kornelia Oligschläger (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU Jürgen Reimann (RM) / CDU
Olaf Waldecker (RM) / CDU Florin Stoll (RM) / CDU Judith Lempertz (RM) / CDU
Nicolas Junglas (RM) / CDU Heidi Einig (RM) / CDU
Helmut Selig (RM) / SPD Uwe Ammel (RM) / SPD Daniel Vordemvenne (RM) / SPD
Thomas Schneider (RM) / SPD Armin Retterath (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD
Ralf Kraut (RM) / SPD Frank Furch (RM) / SPD
Stephan Retterath (RM) / B’90/Die Grünen Konrad Böhnlein (RM) B’90/Die Grünen
Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen Daniel Schmitt (RM) / B’90/Die Grünen Ivette Mittler (RM) / B’90/Die Grünen
Rechnungsprüfungsausschuss des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel (SPD)
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Jürgen Reimann (RM) / CDU Olaf Waldecker (RM) / CDU Nicolas Junglas (RM) / CDU
Alexander Müller (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU Jennifer Hamann (RM) / CDU
Joachim Plitzko (RM) / CDU Heidi Einig (RM) / CDU Kornelia Oligschläger (RM) / CDU
Helmut Selig (RM) / SPD Armin Retterath (RM) / SPD Frank Furch (RM) / SPD
Thomas Schneider (RM) / SPD Uwe Ammel (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD
Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grünen Daniel Schmitt (RM) / B’90/Die Grünen
Bau- und Vergabeausschuss des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Joachim Plitzko (RM) / CDU Nicolas Junglas (RM) / CDU Jürgen Reimann (RM) / CDU
Florin Stoll (RM) / CDU Heidi Einig (RM) / CDU Jennifer Hamann (RM) / CDU
Judith Lempertz (RM) / CDU Alexander Müller (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU
Olaf Waldecker (RM) / CDU Kornelia Oligschläger (RM) / CDU
Helmut Selig (RM) / SPD Uwe Ammel (RM) / SPD Daniel Vordemvenne (RM) / SPD
Thomas Schneider (RM) / SPD Armin Retterath (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD
Frank Furch (RM) / SPD Ralf Kraut (RM) / SPD
Stephan Retterath (RM) / B’90/Die Grünen Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grünen
Daniel Schmitt (RM) / B’90/Die Grünen Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen
Fremdenverkehrs-, Kultur- und Gestaltungsausschuss des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Jennifer Hamann (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU Judith Lempertz (RM) / CDU
Nicolas Junglas (RM) / CDU Heidi Einig (RM) / CDU Florin Stoll (RM) / CDU
Kornelia Oligschläger (RM) / CDU Olaf Waldecker (RM) / CDU Alexander Müller (RM) / CDU
Robert Maciejowski (NR) / CDU Julia Jochem (NR) / CDU Julia Schrödl (NR) / CDU
Armin Retterath (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD Ralf Kraut (RM) / SPD
Daniel Vordemvenne (RM) / SPD Frank Furch (RM) / SPD Uwe Ammel (RM) / SPD
Gisela Rösner (NR) / SPD Friedel Mittler (NR) / SPD Dr. David Willems (NR) / SPD
Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grünen Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen
Helga Schmitt (NR) / B’90/Die Grünen Ralf Montermann (NR) / B’90/Die Grünen
Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Laura Mies-Lara (RM) / CDU Nicolas Junglas (RM) / CDU Judith Lempertz (RM) / CDU
Jennifer Hamann (RM) / CDU Joachim Plitzko (RM) / CDU Florin Stoll (RM) / CDU
Mike Jochem (NR) / CDU Rudolf Bettscheider (NR) / CDU Sebastian Kaiser (NR) / CDU
Daria Hermes (NR) / CDU Julia Schrödl (NR) / CDU Julia Jochem (NR) / CDU
Jutta Neideck (RM) / SPD Uwe Ammel (RM) / SPD Ralf Kraut (RM) / SPD
Daniel Vordemvenne (RM) / SPD Frank Furch (RM) / SPD Helmut Selig (RM) / SPD
Armin Retterath (RM) / SPD Thomas Schneider (RM) / SPD
Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grünen Stephan Retterath (RM) / B’90/Die Grünen
Edgar Girolstein (NR) / B’90/Die Grünen Helga Schmitt (NR) / B’90/Die Grünen Tobias Becker (NR) / B’90/Die Grünen
Ausschuss für Forst- und Friedhofswesen des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Andreas Geilen (NR) / CDU Christian Ott (NR) / CDU Mike Jochem (NR) / CDU
Florin Stoll (RM) / CDU Kornelia Oligschläger (RM) / CDU Alexander Müller (RM) / CDU
Nicolas Junglas (RM) / CDU Joachim Plitzko (RM) / CDU Jürgen Reimann (RM) / CDU
Judith Lempertz (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU Jennifer Hamann (RM) / CDU
Ralf Kraut (RM) / SPD Daniel Vordemvenne (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD
Uwe Ammel (RM) / SPD Thomas Schneider (RM) / SPD Armin Retterath (RM) / SPD
Christian Daum (NR) / SPD Christian Welsch (NR) / SPD Willi Straub (NR) / SPD
Tobias Beckers (NR) / B’90/Die Grünen Ralf Montermann (NR) / B’90/Die Grünen Helga Schmitt (NR) / B’90/Die Grünen
Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen Daniel Schmitt (RM) / B’90/Die Grünen Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grünen
Stadtentwicklungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss des Stadtrats Mendig
Stadtbürgermeister
Hans Peter Ammel
1. Beigeordneter
Achim Grün (CDU)
Beigeordneter
Frank Post (SPD)
Beigeordneter
Edgar Girolstein (B’90/Die Grünen)
Ausschussmitglieder Vertreter Vertreter
Joachim Plitzko (RM) / CDU Judith Lempertz (RM) / CDU Jürgen Reimann (RM) / CDU
Nicolas Junglas (RM) / CDU Kornelia Oligschläger (RM) / CDU Florin Stoll (RM) / CDU
Olaf Waldecker (RM) / CDU Jennifer Hamann (RM) / CDU Laura Mies-Lara (RM) / CDU
Alexander Müller (RM) / CDU Heidi Einig (RM) / CDU
Helmut Selig (RM) / SPD Ralf Kraut (RM) / SPD Daniel Vordemvenne (RM) / SPD
Thomas Schneider (RM) / SPD Armin Retterath (RM) / SPD Jutta Neideck (RM) / SPD
Uwe Ammel (RM) / SPD Frank Furch (RM) / SPD
Tobias Beckers (NR) / B’90/Die Grünen Edgar Girolstein (NR) / B’90/Die Grünen Benjamin Hesse (NR) / B’90/Die Grünen
Gerhard Stern (RM) / B’90/Die Grünen Stephan Retterath (RM) / B’90/Die Grünen Konrad Böhnlein (RM) / B’90/Die Grüne